SMF - Just Installed!

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง  (อ่าน 1 ครั้ง)

pramotepra222

  • Hero Member

  • ออนไลน์
  • *****

  • 14122
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 

เข้าดูเพจสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เข้าดูเว็บที่  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


 
 

 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน